ANESSA「サンシャインタワー」篇 | 資生堂
ANESSA "SUNSHINE TOWER" | Shiseido

Jobs : Produce

Director : Koichiro Tsujikawa

Cameraman : Kazunari Tajima

Photographer : Yusuke Miyazaki

Executive Producer : Shinichi Matsumoto

Producer : Masahito Kodama, Junpei Yamamoto

Production Manager : Kohei Kanayama, Shun Sendai